تحقیق اقتصاد
تحقیق اقتصاد

صد موضوع برتر جهت پژوهش در حوزه های مختلف اقتصاد

 

 1. اثربخشی سیاست‌های مالی در کاهش تورم در کشورهای در حال توسعه.
 2. بررسی اثر پدیده ی “شوک پتانسیل” بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته.
 3. بررسی تأثیر بازارهای نوظهور و کریپتوکارنسی‌ها بر اقتصاد جهانی.
 4. بررسی روابط تجاری بین کشورها و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها.
 5. بررسی تأثیر فناوری بلاکچین بر بانکداری و سیستم‌های پرداخت.
 6. ارزیابی ریسک‌های پذیرفته شده توسط بانک‌ها در ارائه وام به شرکت‌های استارتاپ.
 7. بررسی تأثیر انتشار اخبار جعلی و ترویج اطلاعات نادرست در بازار سهام و اثرات آن بر سرمایه‌گذاری.
 8. تحلیل تأثیر ورود بانک‌های خصوصی بر بازار بانکی در کشورهای در حال توسعه.
 9. ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر اقتصاد جهانی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری.
 10. بررسی تأثیر حقوق بیشتر بر رشد اقتصادی کشورها و رفاه اجتماعی.
 11. بررسی روند رشد بازارهای بورس در کشورهای در حال توسعه و رابطه آن با توسعه اقتصادی.
 12. تحلیل تأثیر برگزاری رقابت‌های ورزشی بزرگ بر اقتصاد شهرها و کشورها میزبان.
 13. بررسی تأثیر مالیات بر محصولات و خدمات مصرفی بر اقتصاد و رفاه اجتماعی.
 14. بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورها و رفاه اجتماعی آن‌ها.
 15. بررسی تأثیر برنامه‌های کارآفرینی بر رشد اقتصادی و ایجاد شغل در کشورها.
 16. تحلیل تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان و مدیریت در سازمان‌های اقتصادی.
 17. بررسی اثربخشی برنامه‌های اقتصادی و توسعه در کشورهای کم‌توسعه و راهکارهای بهبود آن‌ها.
 18. تحلیل تأثیر اقتصاد ارتباطی در جهانی شدن اقتصاد و رشد کسب و کارهای بین‌المللی.
 19. بررسی روند رشد صنایع سبز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و محیط زیست.
 20. بررسی تأثیر استفاده از فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء بر اقتصاد جهانی و توسعه کسب و کارها
 21. تحلیل تأثیر بحران اقتصادی و پیامدهای آن بر رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف جهان.
 22. بررسی تأثیر نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد جهانی و توسعه کسب و کارها.
 23. تحلیل تأثیر تجارت الکترونیک بر بازار کار و رفاه اجتماعی.
 24. بررسی تأثیر دوره‌های رکود اقتصادی بر بازار بورس و سرمایه‌گذاری.
 25. بررسی تأثیر سیاست‌های کارآفرینی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کاهش بیکاری.
 26. تحلیل تأثیر استفاده از منابع غیرقابل تجدید در اقتصاد جهانی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 27. بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر رشد اقتصادی کشورها.
 28. تحلیل تأثیر کاهش آلودگی هوا و محیط زیست بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی.
 29. بررسی تأثیر فناوری‌های جدید در توسعه تجارت بین‌المللی و رشد اقتصادی.
 30. بررسی تأثیر مدیریت دولتی در توسعه اقتصادی کشورها.
 31. تحلیل تأثیر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد جهانی و رفاه اجتماعی کشورها.
 32. بررسی تأثیر کاهش نرخ جمعیت بر رشد اقتصادی و سیاست‌های دولتی در تشویق به تولید بیشتر.
 33. تحلیل تأثیر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اقتصاد جهانی و توسعه کسب و کارها.
 34. بررسی تأثیر تحریم‌های تجاری بر بازار بین‌المللی و رشد اقتصادی کشورها.
 35. تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورهای در حال توسعه.
 36. بررسی تأثیر فناوری‌های نوین در توسعه بخش خدمات و افزایش کارایی آن.
 37. تحلیل تأثیر بحران مهاجرت و پناهندگی بر اقتصاد کشورهای میزبان.
 38. بررسی تأثیر رقابت بین شرکت‌ها بر رشد اقتصادی و کارآفرینی.
 39. تحلیل تأثیر تکنولوژی‌های جدید در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی.
 40. بررسی تأثیر کاهش مصرف انرژی در اقتصاد جهانی و رفاه اجتماعی.
 41. تحلیل تأثیر سیاست‌های تجاری و ارتباطات بین‌المللی در توسعه اقتصادی و کاهش فقر در کشورها.
 42. بررسی تأثیر تحولات دموگرافیکی بر توسعه اقتصادی و سیاست‌های دولتی در پاسخ به آن.
 43. تحلیل تأثیر تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی.
 44. بررسی تأثیر فناوری‌های پزشکی و بهداشتی در افزایش رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی.
 45. تحلیل تأثیر تحریم‌های بانکی بر رشد اقتصادی کشورها و نحوه مدیریت آن‌ها.
 46. بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و محیط زیست و نحوه مدیریت پایدار آن‌ها.
 47. تحلیل تأثیر استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتالی در بهبود مدیریت کسب و کارها و تسهیل رشد اقتصادی.
 48. بررسی تأثیر سیاست‌های ارزی بر تجارت بین‌المللی و رشد اقتصادی کشورها.
 49. تحلیل تأثیر تحولات در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی و محیط زیست.
 50. بررسی تأثیر تغییرات در نحوه تولید و مصرف مواد غذایی بر رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی
 51. تحلیل تأثیر کاهش نرخ تورم بر رشد اقتصادی و سیاست‌های دولتی برای کنترل آن.
 52. بررسی تأثیر تغییرات در بازار کار بر رشد اقتصادی و سیاست‌های دولتی برای تسهیل اشتغال‌زایی.
 53. تحلیل تأثیر تحولات در بخش فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی و مدیریت کسب و کارها.
 54. بررسی تأثیر سیاست‌های حمایت از کارآفرینی بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی.
 55. تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی کشورها و نحوه جذب آن‌ها.
 56. بررسی تأثیر تحریم‌های صادراتی بر رشد اقتصادی کشورها و نحوه مدیریت آن‌ها.
 57. تحلیل تأثیر تحولات در بازار مسکن بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 58. بررسی تأثیر تحولات در بازار سرمایه بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 59. تحلیل تأثیر تغییرات در بخش گردشگری بر رشد اقتصادی و مدیریت پایدار آن‌ها.
 60. بررسی تأثیر سیاست‌های مالی دولتی بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 61. تحلیل تأثیر تجارت بین‌المللی بر رشد اقتصادی کشورها و نحوه مدیریت آن‌ها.
 62. بررسی تأثیر تحولات در بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 63. تحلیل تأثیر سیاست‌های محیط زیستی بر رشد اقتصادی و مدیریت پایدار آن‌ها.
 64. بررسی تأثیر تحولات در بازار طلا و سایر فلزات گرانبها بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 65. تحلیل تأثیر تحولات در بازار انرژی بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 66. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی کشورها.
 67. تحلیل تأثیر روابط بین‌المللی بر رشد اقتصادی کشورها و نحوه مدیریت آن‌ها.
 68. بررسی تأثیر تحولات در بازار بورس بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 69. تحلیل تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش صنعت و تولید و نحوه مدیریت آن‌ها.
 70. بررسی تأثیر تحولات در بازار خدمات بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 71. تحلیل تأثیر تحولات در بازار فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 72. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش خدمات بهداشتی و درمانی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 73. تحلیل تأثیر تحولات در بازار مسکن بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 74. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش حمل و نقل و نحوه مدیریت آن‌ها.
 75. تحلیل تأثیر تحولات در بازار تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 76. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش گردشگری و نحوه مدیریت آن‌ها.
 77. تحلیل تأثیر تحولات در بازار صادرات و واردات بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 78. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش بانکی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 79. تحلیل تأثیر تحولات در بازار بیمه بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 80. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش معدن و نحوه مدیریت آن‌ها.
 81. تحلیل تأثیر تحولات در بازار نفت و گاز بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 82. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش کشاورزی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 83. تحلیل تأثیر تحولات در بازار فروشگاهی و خرده فروشی بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 84. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش خدمات مالی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 85. تحلیل تأثیر تحولات در بازار تولیدات صنعتی بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 86. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش خدمات مهندسی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 87. تحلیل تأثیر تحولات در بازار فضای مجازی بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 88. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش بازی‌های رایانه‌ای و نحوه مدیریت آن‌ها.
 89. تحلیل تأثیر تحولات در بازار صنعت نسخه بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 90. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش فضای سبز و نحوه مدیریت آن‌ها.
 91. تحلیل تأثیر تحولات در بازار خدمات آموزشی و آموزش الکترونیکی بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 92. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش حمل و نقل و نحوه مدیریت آن‌ها.
 93. تحلیل تأثیر تحولات در بازار تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 94. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش محصولات دستی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 95. تحلیل تأثیر تحولات در بازار فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 96. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش خدمات سلامت و نحوه مدیریت آن‌ها.
 97. تحلیل تأثیر تحولات در بازار تولیدات پوشاک بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 98. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش تجارت خارجی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 99. تحلیل تأثیر تحولات در بازار تولیدات غذایی بر رشد اقتصادی و نحوه مدیریت آن‌ها.
 100. بررسی تأثیر سیاست‌های دولتی بر رشد بخش خدمات گردشگری و نحوه مدیریت آن‌ها.

درباره ی تیم تحلیلی قیمت gheymat.org

تیم تولید محتوا قیمت (gheymat.org) در تلاش است بهترین و مهم ترین مطالب در حوزه اقتصاد را گرد هم آورده و در اختیار کاربران قرار دهد. همچنین در تلاش هستیم تا بروزترین تحلیل ها در خصوص تغییرات قیمت را چه از منظر تکنیکال و چه از منظر فاندامنتال در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهیم. لارم به ذکر است مسئولیت هرگونه خرید و فروش بر اساس تحلیل های سایت به عهده کاربر بوده و این تحلیل ها صرفا دیدگاه تیم تحلیلی قیمت بوده است. لذا در معاملات خود نهایت دقت را بکار ببرید.

مطلب پیشنهادی

قیمت اقتصاد

90 موضوع جهت نگارش پایان نامه در حوزه اقتصادی با رویکرد قیمت

تحلیل تأثیر تورم بر قیمت‌های مسکن در اقتصاد ایران بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر قیمت‌های …

دیدگاهتان را بنویسید